این شعر خطاب به زوار کربلا ...

 

اي رفيقان که سوي شهر حسين در سفريد اين دل غمزده و زارمرا هم ببريد زير يک پرچم و بيرق همگي سينه زديم شرط و انصاف نبوده که شما ها بپريد فکر اين مسأله بدجور خرابم کرده که چرا شاه کرامت دل من را نخريد من شنيدم که در اين خانه بد و خوب يکيست ولي فهميده ام انگار شما خوب تريد و بباليد به خود چون که رسيديد حرم بين خوبان زمان از همه خوبان به سريد به مقام علي اکبر که رسيديد مرا ياد کنيد جان زينب به سوي مقتل ارباب نريد يک نصيحت کنم و از همگي ذکر دعا مديونيد از آن شهر کفن ها بخريد

منبع : دلبری برگزیده ام ک مپرس.... |ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺯﻭﺍر این روزهای کربلا
برچسب ها :